Anasayfa Gündem Siyaset Röportaj Resmi İlan Video Galeri Foto Galeri İpek Matbaası Künye İletişim
24 Haziran 2018 Pazar
Havsa Belediye Başkanlığından

HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YARDIMCI HİZMETLERDE  
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET ALIM İŞİ

HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    Havsa Belediye Başkanlığı Yardımcı Hizmetlerde Çalıştırılmak Üzere Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası        : 2017/80879
1-İdarenin
a) Adresi                              : HACIİSA MAHALLESI FATİH CADDESİ NO:186 22500 -
                                               HAVSA/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası: 2843361009 - 2843361501
c) Elektronik Posta Adresi   : belediye22@gmail.com
ç) İhale dokümanının           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi    
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı   : Havsa Belediye Başkanlığı 2017 Yılı Yardımcı İşlerde                                                                                  Çalıştırılmak Üzere Hizmet Alım İşi
                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
                                               idari şartnameden ulaşılabilir.
b)
Yapılacağı yer                 : Havsa Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri
                                               Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler
                                               Müdürlüğü

c) Süresi                               : İşe başlama tarhinden itibaren 10 (on) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                  : HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU
                                               HACIİSA MAHALLESİ FATİH CADDESİ NO:186 22500
                                               HAVSA/EDİRNE

b) Tarihi ve saati                   : 16.03.2017 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü personel çalıştırılmasına dayalı işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HACIİSA MAHALLESİ FATİH CADDESİ NO:186 22500 HAVSA/EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.                                                                                                                     8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HACIİSA MAHALLESİ FATİH CADDESİ NO:186 22500 HAVSA/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »  
23 Kasım Caddesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Pasajı No:20/A Havsa / EDİRNE
TEL: 0284 336 18 48 FAX: 0284 336 00 35 WEB: www.batiekspres.com
E-MAİL: info@batiekspres.com
xx