Anasayfa Gündem Siyaset Röportaj Resmi İlan Video Galeri Foto Galeri İpek Matbaası Künye İletişim
17 Şubat 2019 Pazar
HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

    Belediyemize ait 100. Yıl İşhanı 1. normal katta bulunan 125 nolu dükkan 2886 sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre açık arttırma suretiyle 3 yıl müddetle kiraya verilecektir. İhalesi 13.02.2018 Salı günü Belediyede Encümen huzurunda yapılacaktır.
                                               Aylık kira                                Geçici                  İhale
             Dükkan no                  muhammen bedeli               Teminat                  Saati
             125 nolu dükkan              125,00 TL.                      135,00 TL.              14. 00
     Katılacaklardan istenecek belgeler:
        A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar 
    a) İkametgah Belgesi
    b) Nüfus cüzdan fotokopisi
    c) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz fotokopisi
    d) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
    e) Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı
    f) İhaleye vekaleten iştirak halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
        B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar 
    a) Adres beyanı
    b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya sureti
    c) Noter tasdikli imza sirküleri
    d) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz fotokopisi
    e) Geçici teminatı yatırdığına dair belge
    f)  Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı
    g) İhaleye vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
    İhaleye katılacak olanların müracaatları ihale günü saat 12.00'ye kadar kabul edilecektir.
    Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
    Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve şartname 10,00 TL. karşılığında satın alınabilir. Şartnameyi satın almayan ihaleye katılamaz.
    İlgililere duyurulur.

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »  
23 Kasım Caddesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Pasajı No:20/A Havsa / EDİRNE
TEL: 0284 336 18 48 FAX: 0284 336 00 35 WEB: www.batiekspres.com
E-MAİL: info@batiekspres.com