Anasayfa Gündem Siyaset Röportaj Resmi İlan Video Galeri Foto Galeri İpek Matbaası Künye İletişim
17 Şubat 2019 Pazar
HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

    Belediyemize ait 100. yıl işhanı 2. normal katta bulunan 217 ve 218 nolu dükkanlar 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesine göre açık arttırma suretiyle 3 yıl müddetle kiraya verilecektir. İhalesi 30.01.2018 Salı günü Belediyede Encümen huzurunda yapılacaktır.
                                                     Aylık kira                                Geçici                    İhale
       Dükkan no                      muhammen bedeli                      Teminat                    Saati
      217 nolu dükkan                   150,00 TL.                          162,00 TL.                 14. 00
      218 nolu dükkan                   150,00 TL.                          162,00 TL.                 14. 10
     Katılacaklardan istenecek belgeler:
        A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar: 
    a. İkametgah belgesi
    b. Nüfus cüzdan fotokopisi
    c. ihale şartnamesi  satın alındığına dair makbuz fotokopisi
    d. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
    e. Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı
    f. İhaleye vekaleten iştirak halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
        B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar: 
    a. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya sureti
    b. Noter tasdikli imza sirküleri
    c. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
    d. İhale şartnamesi satın alındığına dair makbuz fotokopisi
    e. Geçici teminatı yatırdığına dair belge
    f. Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı
    g. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan, tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini
    Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, ihale günü saat 12:00'ye kadar gelen başvurular kabul edilecek, ancak postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
    Belediye Encümeni 2886 sayılı yasa hümkümlerine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihalenin yapılmamasından dolayı herhangi bir itirazda bulunulamaz.
    İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve şartname 10,00 TL. karşılığında satın alınabilir. Şartnameyi satın almayan ihaleye katılamaz.
    İlgililere duyurulur.

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »  
23 Kasım Caddesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Pasajı No:20/A Havsa / EDİRNE
TEL: 0284 336 18 48 FAX: 0284 336 00 35 WEB: www.batiekspres.com
E-MAİL: info@batiekspres.com