Anasayfa Gündem Siyaset Röportaj Resmi İlan Video Galeri Foto Galeri İpek Matbaası Künye İletişim
20 Ekim 2018 Cumartesi
HAVSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORİN
HAVSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası          : 2017/587196
1-İdarenin
a) Adresi                                            : Cumhurıyet Mahallesi Fatıh Caddesi No:125 22500
                                                              Havsa/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası              : 2843361070 - 2843360215
c) Elektronik Posta Adresi                : havsa@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                       :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    : 1 Kalem 7.190 Litre 
                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
                                               bulunan idari şartnameden  ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                        : Yüklenicinin Havsa İlçesinde bulunan Taşıt Tanıma Sistemine           
                                              sahip akaryakıt  istasyonunda araçlara
c) Teslim tarihi                      : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.01.2018 tarihinde işe     
                                              başlanılacak ve 31.12.2018 tarihinde sona erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                  : Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Caddesi, No:125 Havsa/EDİRNE      
                                             adresinde bulunan  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü toplantı 
                                             salonunda
b) Tarihi ve saati                   : 28.11.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekli, Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından  düzenlenmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Dağıtıcı Lisansını,
2- İstekli, Akaryakıt Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise dağıtım şirketi ile yapmış olduğu bayilik sözleşmesini (Bayilik sözleşmesinin ihale konusu iş için idare ile yüklenici arasında yapılacak sözleşme süresini kapsayacak şekilde süresinin bulunması gerekmektedir.) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenmiş sözleşme süresince geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansı.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Caddesi, No:125 Havsa/EDİRNE adresinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Destek Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Caddesi, No:125 Havsa/EDİRNE adresinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Destek Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »  
23 Kasım Caddesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Pasajı No:20/A Havsa / EDİRNE
TEL: 0284 336 18 48 FAX: 0284 336 00 35 WEB: www.batiekspres.com
E-MAİL: info@batiekspres.com
xx