Anasayfa Gündem Siyaset Röportaj Resmi İlan Video Galeri Foto Galeri İpek Matbaası Künye İletişim
16 Temmuz 2018 Pazartesi
HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    Belediyemize ait 100. yıl işhanı 2. normal katta bulunan 223-224, nolu dükkan 2886 sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre açık arttırma suretiyle 3 yıl müddetle kiraya verilecektir. İhalesi 01.08.2017 Salı günü Belediyede Encümen huzurunda yapılacaktır. 
                                                  Aylık kira                    Geçici                     İhale
             Dükkan no                muhammen bedeli        Teminatı                  Saati
             223-224 nolu dükkan      115,00 TL.              124,20 TL.               14.00      
         Katılacaklardan istenecek belgeler:
    A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar: 
         a. İkametgah belgesi 
         b. Nüfus cüzdan fotokopisi
         c. İhale şartnamesi satın alındığına dair makbuz fotokopisi 
         d. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge 
         e. Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı 
         f. İhaleye vekaleten iştirak halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli            
                     vekaletname ve imza sirküleri
    B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar: 
         a. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret     
                      ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış ihalenin yapıldığı yıl   
                      içinde alınmış, tüzel kişinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya sureti 
         b. Noter tasdikli imza sirküleri 
         c. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
         d. İhale şartnamesi satın alındığına dair makbuz fotokopisi
         e. Geçici teminatı yatırdığına dair belge 
         f. Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı 
         g. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan, tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair  yetki              belgesini  
    Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, ihale günü saat 12:00'ye kadar 
gelen başvurular kabul edilecek, ancak  postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
    Belediye Encümeni 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihalenin yapılmamasından dolayı herhangi bir itirazda bulunulamaz.
    İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve şartname 15,00 TL. karşılığında satın alınabilir.Şartnameyi satın almayan ihaleye katılamaz.
    İlgililere duyrulur.

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »  
23 Kasım Caddesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Pasajı No:20/A Havsa / EDİRNE
TEL: 0284 336 18 48 FAX: 0284 336 00 35 WEB: www.batiekspres.com
E-MAİL: info@batiekspres.com
xx