Anasayfa Gündem Siyaset Röportaj Resmi İlan Video Galeri Foto Galeri İpek Matbaası Künye İletişim
24 Haziran 2018 Pazar
HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesinde bulunan aşağıda pafta, ada, parsel, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale saati belirtilen arsa 2886 sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre açık arttırma suretiyle satılacaktır. İhalesi 23.05.2017 Salı günü Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 
                                                                     Muhammen          Geçici                 İhale
Pafta    Ada    Parsel            Miktarı                 Bedeli             Teminatı               Saati
  12        51       2             720,00 m2       200.000,00 TL.     6.000,00 TL.           14.00
    Katılacaklardan istenecek belgeler:
    A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar: İkametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, ihale şartnamesi alındığına dair makbuz fotokopisi, geçici teminatın yatırıldığına dair belge, Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı, ihaleye vekaleten iştirak halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
    B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar: Adres beyanı, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya sureti, Noter tasdikli imza sirküleri, ihale şartnamesi alındığına dair makbuz fotokopisi, geçici teminatı yatırdığına dair belge, Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı, ihaleye vekaleten iştirak halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi  
    İhaleye katılacak olanların müracaatları ihale günü saat 12.00'ye kadar kabul edilecektir. 
    Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
    Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve şartname 10,00 TL. karşılığında satın alınabilir. Şartnameyi satın almayan ihaleye katılamaz. 
    İlgililere duyurulur.

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »  
23 Kasım Caddesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Pasajı No:20/A Havsa / EDİRNE
TEL: 0284 336 18 48 FAX: 0284 336 00 35 WEB: www.batiekspres.com
E-MAİL: info@batiekspres.com
xx